VŨ ĐỨC DUY

  • Số điện thoại: 096 844 1035
  • Tuổi: 33
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Kinh Tế,
  • Tổng số tiền đã chơi: 2.689.540₫
  • Số lần tới CLUB: 7
  • Ngày tới gần nhất: 05/11/2020