TRƯỜNG SƠN

  • Số điện thoại: 094 278 5295
  • Tuổi: 2023
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 22 Định Công Thượng, 52 Lĩnh Nam,
  • Tổng số tiền đã chơi: 2.592.000₫
  • Số lần tới CLUB: 6
  • Ngày tới gần nhất: 06/04/2023