TRƯƠNG DƯƠNG

  • Số điện thoại: 033 396 8609
  • Tuổi: 2023
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 72 Trần Đại Nghĩa, 52 Lĩnh Nam,
  • Tổng số tiền đã chơi: 1.298.000₫
  • Số lần tới CLUB: 4
  • Ngày tới gần nhất: 09/04/2023