TRẦN QUANG SƠN

  • Số điện thoại: 033 264 6392
  • Tuổi: 2023
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 72 Trần Đại Nghĩa,
  • Tổng số tiền đã chơi: 2.339.916₫
  • Số lần tới CLUB: 9
  • Ngày tới gần nhất: 15/11/2020