Sơn

  • Số điện thoại: 036 323 5763
  • Tuổi: 20
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Giải Phóng,
  • Tổng số tiền đã chơi: 252₫
  • Số lần tới CLUB: 1
  • Ngày tới gần nhất: 30/01/2021