Quân

  • Số điện thoại: 033 355 3507
  • Tuổi: 2022
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Giải Phóng,
  • Tổng số tiền đã chơi: 242.525₫
  • Số lần tới CLUB: 3
  • Ngày tới gần nhất: 30/01/2021