NGUYỄN XUÂN HIỂN 2000

  • Số điện thoại: 033 330 7888
  • Tuổi: 22
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Kinh Tế, Giải Phóng,
  • Tổng số tiền đã chơi: 214.098₫
  • Số lần tới CLUB: 3
  • Ngày tới gần nhất: 30/01/2021