NGUYỄN THANH

  • Số điện thoại: 096 859 6806
  • Tuổi: 30
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Kinh Tế,
  • Tổng số tiền đã chơi: 1.827.982₫
  • Số lần tới CLUB: 9
  • Ngày tới gần nhất: 01/02/2021