Nguyễn Quốc Huy

  • Số điện thoại: 036 759 3111
  • Tuổi: 2021
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Thái Hà,
  • Tổng số tiền đã chơi: 609.744₫
  • Số lần tới CLUB: 8
  • Ngày tới gần nhất: 19/11/2020