NGUYỄN MINH

  • Số điện thoại: 086 669 5103
  • Tuổi: 2023
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 72 Trần Đại Nghĩa,
  • Tổng số tiền đã chơi: 2.271.573₫
  • Số lần tới CLUB: 7
  • Ngày tới gần nhất: 09/11/2020