NGUYỄN HỮU TRÍ

  • Số điện thoại: 098 272 0023
  • Tuổi: 32
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Kinh Tế,
  • Tổng số tiền đã chơi: 2.183.445₫
  • Số lần tới CLUB: 8
  • Ngày tới gần nhất: 30/01/2021