Nguyễn Duy Khải

  • Số điện thoại: 033 906 0296
  • Tuổi: 2022
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Giải Phóng,
  • Tổng số tiền đã chơi: 521₫
  • Số lần tới CLUB: 2
  • Ngày tới gần nhất: 01/02/2021