NGUYỄN ĐƯC HẢI

  • Số điện thoại: 098 892 2704
  • Tuổi: 2023
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 72 Trần Đại Nghĩa,
  • Tổng số tiền đã chơi: 1.037.655₫
  • Số lần tới CLUB: 8
  • Ngày tới gần nhất: 02/02/2021