Nguyễn Đình Đức

  • Số điện thoại: 033 262 3128
  • Tuổi: 2022
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Giải Phóng,
  • Tổng số tiền đã chơi: 460₫
  • Số lần tới CLUB: 2
  • Ngày tới gần nhất: 01/02/2021