NGUYỄN ĐĂNG VĨ

  • Số điện thoại: 098 983 8086
  • Tuổi: 23
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Kinh Tế, Giải Phóng,
  • Tổng số tiền đã chơi: 449.539₫
  • Số lần tới CLUB: 3
  • Ngày tới gần nhất: 01/02/2021