Nguyễn Bảo Long

  • Số điện thoại: 091 345 1997
  • Tuổi: 2022
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Thái Hà,
  • Tổng số tiền đã chơi: 429.973₫
  • Số lần tới CLUB: 4
  • Ngày tới gần nhất: 26/01/2021