Lực

  • Số điện thoại: 037 484 1059
  • Tuổi: 23
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Kinh Tế, Giải Phóng,
  • Tổng số tiền đã chơi: 709₫
  • Số lần tới CLUB: 2
  • Ngày tới gần nhất: 02/02/2021