LONG HẢI 2000

  • Số điện thoại: 032 833 3884
  • Tuổi: 24
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 72 Trần Đại Nghĩa,
  • Tổng số tiền đã chơi: 2.971.799₫
  • Số lần tới CLUB: 8
  • Ngày tới gần nhất: 13/11/2020