khách hàng vội

  • Số điện thoại: +01 (234) 567-8910
  • Tuổi: 2022
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Giải Phóng,
  • Tổng số tiền đã chơi: 265₫
  • Số lần tới CLUB: 1
  • Ngày tới gần nhất: 27/01/2021