khách 1

  • Số điện thoại: 035 421 0567
  • Tuổi: 2023
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 52 Lĩnh Nam,
  • Tổng số tiền đã chơi: 1.778₫
  • Số lần tới CLUB: 2
  • Ngày tới gần nhất: 30/01/2021