HUY

  • Số điện thoại: 035 437 3650
  • Tuổi: 2023
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 22 Định Công Thượng, 52 Lĩnh Nam,
  • Tổng số tiền đã chơi: 1.881.000₫
  • Số lần tới CLUB: 4
  • Ngày tới gần nhất: 09/04/2023