HƯƠNG THẢO

  • Số điện thoại: 032 747 7829
  • Tuổi: 2023
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 72 Trần Đại Nghĩa,
  • Tổng số tiền đã chơi: 1.815.625₫
  • Số lần tới CLUB: 8
  • Ngày tới gần nhất: 16/11/2020