ANH TUẤN

  • Số điện thoại: 038 631 5047
  • Tuổi: 2023
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: 22 Định Công Thượng, 52 Lĩnh Nam,
  • Tổng số tiền đã chơi: 1.089.000₫
  • Số lần tới CLUB: 4
  • Ngày tới gần nhất: 28/03/2023