A VỆ

  • Số điện thoại: 039 505 9999
  • Tuổi: 2022
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Thái Hà, Kinh Tế,
  • Tổng số tiền đã chơi: 1.419.676₫
  • Số lần tới CLUB: 7
  • Ngày tới gần nhất: 02/02/2021