A TRUNG

  • Số điện thoại: 090 555 5836
  • Tuổi: 2022
  • Mã gậy:
  • Cơ sở đã từng tới: Thái Hà,
  • Tổng số tiền đã chơi: 284.634₫
  • Số lần tới CLUB: 5
  • Ngày tới gần nhất: 31/01/2021